Lọc tin nhanh:
Tin Mua Thuê Mới Nhất

Hợp đồng thuê đất cá nhân

In

Các mẫu hợp đồng thuê, mua, bán nhà ở dành cho cá nhân và các tổ chức

***

Hợp đồng thuê đất cá nhân : Tải file

HỢP ĐỒNG SỐ : ........ CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

 

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT1

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

1. Bên cho thuê đất :

Ông (Bà):. ..................................................................sinh năm:.........................

- Chứng minh nhân dân số:............................... do:...........................................

cấp ngày:...................tháng ……………………năm................................................

- Nghề nghiệp:..............................................................................................................

- Địa chỉ thư­ờng trú:....................................................................................................

…………………………………………………………………………………....

2. Bên thuê đất :

Ông (bà): ............................................................................................. sinh năm:...........

- Chứng minh nhân dân số:.................................do:………………....................

cấp ngày:...................tháng…………………năm........................................................

Nghề nghiệp:...................................................................................................................

- Địa chỉ thư­ờng trú:.......................................................................................................

…………………………………………………………………………………

Hoặc Ông (Bà):...............................................................................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức):..................................................................................

- Địa chỉ:..........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………

- Số điện thoại................................................. Fax...........................................(nếu có)

Thửa đất cho thuê

- Diện tích đất cho thuê:........................................................................................... m2

- Loại đất:......................................................... Hạng đất (nếu có) ...............................

- Thửa số:.........................................................................................................................

- Tờ bản đồ số:................................................................................................................

- Thời hạn sử dụng đất còn lại:.....................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:.................... do..........................................

cấp ngày............... tháng ............... năm………………

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây :

- Thời hạn cho thuê là . . . . . tháng, kể từ ngày . . . . tháng . . . năm . . . . đến ngày . . . . tháng . . . năm………..

- Số tiền thuê đất là (bằng số).................................... đ/m2 (ha)/năm (tháng).

(bằng chữ) .............................................................................................

- Thời điểm thanh toán ........................................................................................

- Ph­ơng thức thanh toán: ..............................................................................

- Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này

- Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và ph­ơng thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không huỷ hoại làm giảm giá trị của đất.

- Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

- Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi th­ờng những thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

- Các cam kết khác.......................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Hợp đồng này lập tại . . . . . . ngày ... tháng ... năm ... thành .... bản và có giá trị nh­ nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân ..................... d­ới đây xác nhận./.

 

Bên cho thuê đất

(Ghi rõ họ tên và ký)

Bên thuê đất

(Ghi rõ họ tên và ký)

 

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ N­ỚC

 

Nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, ph­ường, thị trấn nơi có đất cho thuê:

- Về giấy tờ sử dụng:...............................................................................................

....................................................................................................................................

- Về hiện trạng thửa đất:.........................................................................................

Chủ sử dụng đất:......................................................................................................

Loại đất:....................................................................................................................

Diện tích:..................................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số:.................................................................................................

Số thửa đất:...............................................................................................................

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:.........................................................

……………………………………………………………………………….

- Về điều kiện cho thuê: Thuộc tr­ường hợp đ­ợc cho thuê theo quy định tại Khoản ......... Điều 15 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ............

(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

 

 1 Mu này được ban hành km theo Quyết định s:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 ca y ban nhõn dõn thành ph.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 2 2010 13:50